LOKALNUMMER – Tranås kommun (jfr kartan och texten nedan)

1. Tranås tätort
2. Näckströmsområdet
3. Ydrebron
4. Kimarps ind. område
5. Höganloft rastplats
6. Junkaremålen
7. Tostås
8. Hjälmaryd ind.omr
9. Soptippen,Tranås
10. Uddarpsdammen
11. Aspa grustag
12. Sjön Sommen
13. Sommens samhälle
14. Krämarp
15. Skoboviken
16. Romanäs
17. Norraby
18. Seglarvik
19. Lugnet (höjden)
20. Sandvik
21. Rubban

22. Säbysjön
23. Katarp
24. Fågeltornet
25. Åbonäs
26. ”Piren”, Säby
27. Bodaviken

28. Säbydal
29. Traneryds gård
30. Prästatorpet
31. Gripenbergs samh.
32. Göberga gård
33. Restad gård
34. Mörbylund
35. Råssmark
36. Linderås kyrkby
37. Reningsverket, Linderås
38. Uddarps gård

39. Rosendal
40. St . Össjön
41. Grå mosse
42. Sjön Vänstern

43. Sjön Noen
44. Nostorp
45. Kvarnarp
46.Sänningegård

(Sänningsnäs)
47. Duvebo
48. Gransjön
49. Sjön Store Glan
50. Adelövs kyrka

LOKALER 

ALLMÄNT

Var skådar man fågel i Tranås kommun? Svaret är enkelt – lite varstans! Vi har inga  specifika och ”tunga”   lokaler,  där vi regelbundet  kan samlas och se det som finns att se inom vår kommun.  Det handlar mer om områden och stråk, där vi vet att det händer saker  och där vi oftast hittar  de där  spännande ”kryssen”.

Vi har valt att presentera fem av dessa områden/stråk  med en kort presentation  och de platser varifrån man lämpligen  kan studera fågellivet. Siffrorna inom parentes  är de lokalnummer som återfinns i listan längst bak (samt på kartan ). 

 

SJÖN SOMMEN (Smålands/Tranåsdelen)             Tillbaka till kartan

Sommen är en stor sjö, huvudsakligen belägen i Östergötland. Liksom Vättern är det en näringsfattig klarvattensjö med ganska begränsad häckfågelfauna. Men givetvis intressant! Storlom och fiskgjuse räknas som karaktärsfåglar men vi finner också  småskrake och  strandskata. På östgötasidan häckar numera också storskarv (som vanligt debatterad nykomling) och smålom, båda arterna ses dock regelbundet fiska i vår del av sjön.  En annan likhet med Vättern är, att även Sommen är en sträckledare under flyttsäsongerna och bland översträckande och rastande fåglarna ses, förutom gäss och olika andfåglar, också en hel del ”havsfåglar”, t ex svärta, sjöorre och alfågel. Mer sällsynta gäster är labb, bredstjärtad labb och ejder.  Ofta är sjön isfri under stora delar av vintern,  helt eller delvis, och detta ger rika möjligheter till trevliga vinterobservationer av t ex havsörn (regelbunden),  kungsörn och skäggdoppingar. 

Observationsplatser: En titt på kartan visar att sjön kan nås på många platser, men följande punkter är  ofta besökta och lätta att hitta: 

1)      Sommens samhälle  (lokal nr  13) – kör av väg 32 strax norr (industri, camping)  eller söder (villor) om samhället, parkera och gå ner till sjön. På den lilla ensamma ön mitt ute i viken har vi vår största hägerkoloni.

2)      Romanäs  (lokal nr  16) – kör gamla 32:an mellan Tenbäcken och Tranås – vägvisning finns till Romanäs. Ställ bilen där allmän väg slutar och vandra ner till sjön.

3)      Skoboviken  (lokal nr 15 ) – strax söder om infarten till Romanäs finns en rastplats, varifrån man ser hela viken. En stor skäggdoppingkoloni finns i inre delen .

4)      Norraby  (lokal nr 17)– fortfarande vid gamla 32:an, men nu alldeles vid in/utfarten till Tranås. Vägvisning finns till Tranås Golfklubb och Hotell Tranåsbaden och det är i anslutning till dessa anläggningar man kan gå ner till  vattnet och se ut över den s k ”Tranåssjön”, men också Svartåns utlopp i sjön.

5)      Seglarvik  (lokal nr 18) – nås inne från Tranås – följ vägvisning till Hätte/Hättebadens Camping. Kör förbi avfarten till campingplatsen, ytterligare ca 500 meter, till Sommens Segelsällskaps klubbstuga.  Parkera på P-platsen och promenera ut till stugan, varifrån man  har man fin utsikt över nästan hela vår del av sjön.  

Observera att nästan hela stranden är exploaterad med stugor och badplatser. Följ olika förbuds- och anvisningsskyltar och parkera med omdöme!   

SÄBYSJÖN (ca 4 km S Tranås)                      Tillbaka till kartanSäbysjön är vår enda ”fågelsjö”, d v s näringsrik, grund och med sammanhängande vassområden. Ett fågeltorn byggdes vid järnvägsvallen under slutet av 1950-talet och detta förvaltas nu av SNF. Häckfågelfaunan är kanske inte imponerande men innehåller bl a brun kärrhök, skäggmes och näktergal. Sjön är  lite lynnig – det krävs ett lämpligt vattenstånd för att locka rastande fåglar att slå ner. Högvatten och lågvatten är givetvis de idealiska tillstånden! Änder, vadare, för inlandet ovanliga tärnor och måsar kan då ses, men även  spännande tättingar i strandregionen. Fiskgjuse och storskarv  fiskar regelbundet i sjön. Och ibland upptäcks rariteter, t ex mindre sumphöna, svarthalsad dopping, aftonfalk och myrsnäppa, för att nämna några. 

Observationsplatser: Under eftermiddagar och kvällar är det bäst att skåda från  Säby-sidan , d v s Piren och fågeltornet. Är man morgonpigg är östsidan den bästa för att slippa ett besvärande motljus. Bästa överblicken över sjön får man från Piren. 

1)      Fågeltornet  (lokal nr 24 ) – tyvärr svårt att hitta och utan vägvisning. Men  gör så här! Strax norr om Säby kyrka går Rv 32 över järnvägen. Vid NV hörnet av bron finns en liten p-plats. Ett bra alternativ är att ställa bilen vid kyrkan! Följ sedan södra/östra delen av järnvägsbanken, över ett fält och genom strandskogen, och efter ca 200 meter kommer ni fram till fågeltornet. Här har man en god överblick över vassar och   våtmarker i anslutning till Svartåns utlopp.

2)      Piren  (lokal nr 26 ) – ligger precis nedanför Säby kyrka och är en  väldigt lättillgänglig  observationsplats. Kör ner N eller S om kyrkan, parkera och gå 50 meter så är Ni ute på ”piren”! Tub rekommenderas!

3)      Östra delen av sjön ( lokal nr  27) – här går flera vägar ner till sjön, t ex vägen mot  ”ÄNGARP”.  Ni hittar en del luckor i sommarstugebebyggelsen, där Ni kan skåda ut över sjön.  Några hundra meter söder om Ängarps-vägskälet  går en väg ner till sydöstra hörnet av sjön (ingen vägskylt) och här, i det vi kallar Bodaviken,  kan vadare och änder  ses under främst sensommaren och om det är lågvatten. 

Och här gäller givetvis samma sak som ovan – ta hänsyn till bebyggelsen, stäng grindar!   

SÄBYDALEN                                                    Tillbaka till karta

Så kallar vi, lite oegentligt, området från Säbysjön  ner till kommungränsen mot Aneby . Området följer Svartån motströms från sjön, via Gripenbergs slott mot Frinnaryd.  Förr fanns här mader och betesmarker, idag är allt utdikat och  uppodlat. Svartådalen är  ett dokumenterat  rast-och sträckområde som går i nord-sydlig riktning och därför givetvis intressant för  både  fåglar och fågelskådare.  Vi kan särskilja tre huvudområden – dels fälten mellan Traneryd och Säby, dels det stora åkerlandskapet från Gripenbergs slott till samhället Gripenberg och slutligen området söder om samhället och bort mot Linderås kyrka. Även detta område hyser en begränsad  häckfågelfauna,  men vi har noterat storspov, rosenfink och gulärla, tidigare också  kungsfiskare.  Det är också i detta område vi gör våra natt-raider under senvåren för att kryssa vaktel, kornknarr och nattsångare. Rariteter som noterats under senare år är bl a  fjällpipare, större piplärka, busksångare, berglärka, fjällgås och vit stork. 

Observationsplatser: - egentligen går det att stanna till lite varstans, både på de stora  och de små vägarna och spana ut över fälten och ån. Tyvärr är såväl tåg- som biltrafik ibland  väldigt störande. Några tips på platser där det är lämpligt  att sätta upp tuben: 

1)      Traneryd  (lokal nr 29) – den stora gården vid 32:an 1 km söder om Säby. Precis efter backen ner mot Säbydalen finns en liten lantväg som leder rakt österut ner mot Säbysjön. En liten p-ficka finns mitt emot  lantvägen – ställ bilen och promenera ner mot sjön och strandskogen

2)      Gripenbergs slott/Mörbylund ( lokal nr 34 ) strax väster om  slottets stora ladugård går en väg mot ”FARSBO”. Ta denna och kör mot en annan ladugård, som Ni ser på andra sidan järnvägen och bron över Svartån. Parkera på de p-fickor som finns och spana ut mot fälten. Eller gå en promenad – den kan under vår och höst ge både vinterhämplingar och lappsparvar.

3)      Restad gård och Göberga gård (lokaler nr 33 och 32) – från lantvägen mellan dessa gårdar (ofta i dåligt skick och med skylt ”Genomfart förbjuden”) kan man i stort se samma område som ovan, men från ett annat håll. Ställ gärna bilen och gå ut på fälten ner mot ladorna.

4)      Råssmark (lokal nr 35 )  – är området direkt söder om Gripenbergs samhälle. En körväg går från bensinmacken ”Bilisten” längs järnvägens västsida  i sydlig riktning. Bra parkering är vid macken. 

5)      Linderås/gården Uddarp (lokal nr 38 ) – området ligger längs väg 133 mot Gränna mellan Gripenberg och Linderås. Någon knapp kilometer väster om Gripenberg ser Ni fälten i söder. Några p-fickor finns, dels en mitt på raksträckan och dels alldeles  öster om Uddarps gård (vid en transformatorstation). Båda avkörningarna ligger på norra sidan om huvudvägen.

 

SJÖN NOEN                                                       Tillbaka till karta

Detta är en relativt sen upptäckt – att vi har ytterligare en sträckledare genom kommunen, den markanta sprickdalen som börjar uppe vid Gransjön och slutar nere vid Ralången i Aneby kommun. Sjön Noen utgör härvid en del av stråket. Mad- och vassmarkerna i norra delen av sjön har dessutom blivit kommunens kanske viktigaste våtmarksområde, och är beläget alldeles intill väg 133 mellan Tranås och Gränna. Häckfåglar i Noen är bl a brun kärrhök, storlom, fiskgjuse, skäggmes och sothöna.  Våtmarkerna vid Nostorp kan ibland hysa  många trevliga vadar- och andflockar. Som rariteter har vi  bl a noterat glada och trastsångare. 

Observationsplatser:  - dessa ligger i anslutning till väg 133 och vi rekommenderar följande: 

1)      Kvarnarps badplats (lokal nr 45)  strax söder om det stora stuteriet (med ett långt vitt staket ), ca 3 km väster Linderås, finns en  badplatsskylt (kör sakta, den kan vara svår att upptäcka). Kör ner till hembygdsgården/badplatsen och Ni kan se ut över Noen och slottsruinen Brahälla..

2)      Nostorp ( lokal nr 44) – är området där väg 133 rundar Noens nordspets. Söder om vägen har Ni våt- och vassmarker, norrut utbreder sig fälten mot Adelövs kyrka. Kör in på någon av avtagsvägarna och parkera eller  ställ bilen vid ”Överskottsförsäljningen”. Observera att trafiken  ibland är både tät och snabb.   

NORRA DELEN  AV  KOMMUNEN                Tillbaka till karta 

Norr om Tranås-Gripenberg-Linderås-Adelöv utbreder sig de  ”tassemarker” som går under namnet Holaveden -  ett skogsområde med småbyar och småjordbruk. Men också med  mossar , myrstråk och gammelskog. Grustag, anlagda fisk/ kräftdammar och  igenväxta smågölar har gjort området ännu mer intressant och kompletterat den ursprungliga faunan av tjäder, orre, järpe och andra skogsfåglar, med trädlärka, sångsvan, svarthakedopping och trana. Bland mer sällsynta arter kan nämnas småfläckig sumphöna och  nattskärra. Området hyser flera nötkråkerevir. 

Observationsplatser:  - basvägen för  utflykter i detta område är vägen mellan Tranås och Uppgränna (över Rosendal och Duvebo). Ta av från Rv 32 vid trafikplats Höganloft  (lokal nr 5) mot ”DUVEBO”.  Vissa lokaler ligger precis i anslutning till vägen, t ex:

1)      Jonsahemsområdet   – 100 meter väster om vägskälet till ” BRICKARP/SKRUVHULT”, där de stora kraftledningarna korsar vägen (ca  8  km väster om Tranås).

2)      Gravagölen – vid vägen, ca 300  väster om fyrvägskorset i Duvebo (lokal nr 47) och norr om vägen.

3)      Gransjön  (lokal nr 48) – alldeles innan kommungränsen till Jönköping (ligger på
södra sidan av vägen). 

Det finns flera intressanta lokaler att besöka i området, men nu får vi vika av från stora vägen! 

4)      Uddarpsdammen (lokal nr 10)  en konstgjord damm vid gården Uddarp.  Kör mot Duvebo  ca 2  km.  Där  hittar Ni en avtagsväg till ”UDDARP” (till vänster). Kör denna väg ca 600 m,  ta första vägen till höger och efter ytterligare  en knapp km är Ni framme. Det går sedan att fortsätta  samma väg och komma ner i Säbydalen.

5)   Stora Össjön  (lokal nr 40) – en helt igenvuxen sjö med stora vassar. Från vägkorset i Rosendal (lokal nr 39), kör söderut mot Linderås ca 900 m. Ni  skymtar nu vassar  till höger och har en enbuskemark till vänster. Kör ytterligare 400 m. Stanna vid en skogsbilväg som går till vänster och promenera längs en stig åt höger. Efter ca 200 m är Ni nere vid ”sjön”.
Tillbaka till karta